Javna naročila

 • Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Sanacijska dela na nepremičninah (1. sklop) in nadzor (2. sklop)

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN000334/2018-B01

 • Datum objave: 22.01.2018
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil:
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 05.02.2018 do 10:00
 • Datum odpiranja: 05.02.2018 ob 10:30

 • Vrsta naročila: gradnje

 • Vsebina naročila:
 • Naročilo se deli na naslednje sklope:
  SKLOP 1: Sanacijska dela na nepremičninah
  SKLOP 2: Nadzor


  Nepremičnine se nahajajo na območju celotne Slovenije.

  Sanacijska dela se nanašajo na nepremičnine, katerih naročnik je nastopal v vlogi vmesnega kupca, investitorja ali najemodajalca. Nepremičnine so večinoma zasedene in niso proste oseb in predmetov.

  Vrsta in količina sanacijskih del oz. nadzora/izdelave projekta sanacije/inženiringa se bo prilagodila glede na dejanske potrebe posameznega primera, za katerega bo naročnik odprl konkurenco med vsemi ponudniki, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum. Priložena ePRO – Vzorec pogodbe_Sklop 1 in ePRO – Vzorec pogodbe_Sklop 2 se bosta prilagodila glede na dejanske potrebe vsakega posameznega primera. Primeren vzorec pogodbe bo predložen vsem ponudnikom ob odprtju konkurence, preden bodo ponudniki podali svojo zneskovno ponudbo.

  Sanacijska dela se lahko nanašajo na odpravo očitnih napak, skritih napak in/ali napak iz solidnosti gradbe, skladno z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US).
 • Razpisna dokumentacija:
 • - SSRS_OS_sanacija nadzor_RD

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo