ESPD

ESPD

Imate tudi vi težave pri pripravi ali izpolnjevanju ESPD obrazca? Mi jih nimamo, saj smo strokovnjaki s področja javnih naročil. Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali!

 

KAJ JE ESPD?

ESPD oz. enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila je natančneje opredeljen v 79. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 z vsemi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZJN-3). ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Ob predložitvi prijav za sodelovanje ali ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:

 • ni v enem od položajev iz 75. člena tega zakona, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja;
 • izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom tega zakona;
 • če je to primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila, določena v skladu z 82. členom tega zakona.

Namen ESPD obrazca je vzpostaviti enotno izjavo kandidata oziroma ponudnika ter drugih gospodarskih subjektov, ki sodelujejo pri javnem naročanju, v vseh državah članicah EU, s tem pa poenostaviti javno naročanje in zmanjšati stroške gospodarskega subjekta za sodelovanje v postopkih javnega naročanja. Predložitev dokumentov, na podlagi katerih naročnik preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb v ponudbi, naročnik zahteva le od ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo. S tem pride do formalne razbremenitve ostalih ponudnikov v postopkih, saj jim dokazil ni potrebno predložiti, v kolikor niso aktualni kandidati za izbiro v postopku.

ESPD v NMV in v ostalih postopkih:

ESPD je obvezen v vseh postopkih oddaje javnega naročila, razen v:

 • postopku naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) in
 • postopku s pogajanji brez predhodne objave zaradi skrajne nujnosti (č) točka prvega odstavka 46. člena ZJN-3).

V postopkih, ki se izvajajo po 47. členu in č) točki prvega odstavka 46. člena ZJN-3, lahko ponudniki namesto ESPD obrazca predložijo lastno izjavo, v nobenem primeru pa ni smiselno, da dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila vsebuje oboje, ESPD obrazec in razne vnaprej pripravljene izjave, ki jih morajo ponudniki predložiti v ponudbi.

KREIRANJE/IZPOLNJEVANJE ESPD OBRAZCA

ESPD obrazec je mogoče izdelati oz. izpolniti preko portala za elektronsko javno naročanje Republike Slovenije – eJN (https://ejn.gov.si/espd/). Na omenjeni spletni povezavi se odpre obrazec, ki je že pripravljen na izpolnjevanje.

 • ZJN-3 določa končno število mogočih vrst pogojev za priznanje sposobnosti, ki so navedeni v 75. in 76. členu zakona.
 • Naročnik lahko za izpolnjevanje izkjlučitvenih razlogov in pogojev zahteva le dokazila, določena v 77. in 78. členu zakona, zato je obrazec ESPD pripravljen kot dokument v formatu XML.
 • Dokument izdela naročnik, in sicer tako, da iz nabora »možnih pogojev« pri pripravi obrazca izbere tiste pogoje, ki jih je uporabil pri konkretnem javnem naročilu, za katerega pripravlja ESPD obrazec. Če je torej možnih pogojev v XML shemi obrazca npr. 40, naročnik pa jih obkljuka 10, bo sistem na koncu izdelal XML dokument, ki bo vseboval zgolj teh 10 pogojev.
 • Ponudnik naročnikov obrazec uvozi v sistem, kjer se mu izpišejo samo tisti pogoji, ki jih je naročnik potrdil (obkljukal) oziroma zanje vnesel zahtevane podatke.
 • Obrazec ESPD se v večini informacijskih sistemov za elektronsko oddajo ponudb naloži na mesto, ki je pri posameznemu gospodarskemu subjektu predvideno za predložitev obrazca ESPD.

 

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA:

1. Kako izpolnim ESPD obrazec, če nastopam s partnerji?

Ponudnik, ki nastopa s partnerji izpolni v ESPD obrazcu razdelek Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta. Ponudnik v ESPD obrazcu pri vprašanju »Ali gospodarski subjekt sodeluje pri postopku oddaje javnega naročila skupaj z drugimi subjekti?« odgovori z DA, nato pa navede vlogo gospodarskega subjekta (npr. vodilni partner) ter druge subjekte, ki sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila (npr. Partner X, Partner Y). V to polje ponudniki NE vpisujejo podizvajalcev.

2. Kako izpolnim ESPD obrazec, če nastopam s podizvajalci?

a) V kolikor se ponudnik sklicuje na zmogljivost subjektov v skladu z 81. členom ZJN-3 za izkazovanje izpolnjevanja pogojev/meril oz. nastopa s podizvajalci, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev/meril ponudnik v razdeleku Del II: C. Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov (81. člen ZJN-3) pri vprašanju »Ali gospodarski subjekt uporablja zmogljivosti drugih subjektov, da bi izpolnili pogoje za sodelovanje iz dela IV ter merila in pravila (če obstajajo) iz dela V spodaj?« - izbere DA. V kolikor nastopa s podizvajalci, s katerimi NE izkazuje izpolnjevanja pogojev/meril, pa v tem razdelku izbere NE.

b) V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, s katerimi NE izkazuje izpolnjevanja pogojev/meril, ponudnik v razdelku Del II: D: Informacije o podizvajalcih, katerih zmogljivosti gospodarski subjekt ne uporablja pri vprašanju »Ali namerava gospodarski subjekt oddati del javnega naročila v podizvajanje tretjim osebam (v skladu s 94. členom ZJN-3 in če en uporablja njegovih zmogljivosti v skladu z 81. členom ZJN-3)?« izbere DA ter navede predlagane izvajalce. V kolikor se ponudnik sklicuje na zmogljivost subjektov v skladu z 81. členom ZJN-3 za izkazovanje izpolnjevanja pogojev/meril oz. nastopa s podizvajalci, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev/meril v tem razdelku izbere NE.

c) Kako shranim izpolnjen ESPD obrazec?

Ustrezno izpolnjen obrazec ESPD se izvozi in predloži kot del ponudbe na dva načina:

 1. Kot xml datoteko – klikneš gumb »Shrani (XML)« ter ga shraniš na računalnik.
 2. Kot pdf datoteko – klikneš gumb »Shrani (PDF)«, ki se ga prav tako shrani na računalnik – tega se lahko elektronsko ali ročno podpiše.

Ali lahko ponovno uporabim ESPD obrazec, ki sem ga že izdelal in podpisal za drugega naročnika?

Četrti odstavek 79. člena ZJN-3 pravi, da gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne in so skladne z vsemi zahtevami drugega javnega naročila, za katerega bi ponudnik ponovno uporabil ESPD obrazec.