Storitve

Gospodarske družbe

Na podlagi pridobljenih znanj in večletnih izkušenj naši svetovalci nudijo gospodarskim družbam vrhunsko svetovanje na spodaj navedenih področjih.

1. Poslovno svetovanje - Smo med vodilnimi podjetji za projektno vodenje v Sloveniji. Delamo na različnih projektih od gradbenih, industrijskih, storitvenih, organizacijskih do elektronskega poslovanja. Elektronsko poslovanje je ena od ključnih dejavnosti družbe, uvajamo ga tako v lastno organizacijo kot tudi pri naših strankah. Poslovna pogajanja tako z domačimi kot tujimi poslovnimi subjekti so področje, na katerem imamo večletne uspešne izkušnje. Drugu zanimivo področje, na katerem delujemo, je sodelovanje pri prevzemih in nadzoru pogodb.

2. Pravno svetovanje - Večina zaposlenih v družbi Praetor d.o.o. ima pravno izobrazbo. Gospodarskim družbam svetujemo na različnih pravnih področjih, pripravljamo pogodbe, druge pravne listine, elektronske dokumente. Pokrivamo tudi specialna pravna področja, smo med uspešnejšimi na področju prava intelektualne lastnine.

Delujemo na vseh pravnih področjih, ki niso rezervirana za pravosodne organe.

3. Organizacija poslovanja - Gospodarskim družbam, ki so na začetku poslovne poti in tudi tistim, ki so že v zreli dobi poslovanja, svetujemo pri (re)organizaciji poslovanja. Pravilna in optimalna organizacija poslovanja bistveno pripomore k dvigu učinkovitosti.

Javno-zasebna partnerstva

Za vas izvedemo naslednje storitve na področju vodenja in izvajanja projektov javno-zasebnega partnerstva (po Zakonu o javno-zasebnih partnerstvih - ZJZP) in projekte podelitve koncesij na podlagi Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah - ZNKP:

 • identifikacija projektov, ki so primerni za izvedbo v obliki javno-zasebnega partnerstva;
 • predstavitev in izbor optimalne oblike javno- zasebnega partnerstva glede na vsebino projekta, partnerje javno-zasebnega razmerja ter glede na naravo razmerja med partnerji, način financiranja ter alokacijo rizikov;
 • sodelovanje pri pripravi ocene možnosti izvedbe javno-zasebnega partnerstva glede na vsebino 8. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju ZJZP);
 • sodelovanje pri pripravi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu glede na vsebino 11. člena ZJZP;
 • priprava osnutka vsebine akta o javno-zasebnem partnerstvu in sodelovanje v postopku njegovega dopolnjevanja in sprejetja;
 • vodenje in izvedba celotnega postopka javnega razpisa z namenom izbora zasebnega partnerja (vključno z objavami, oblikovanjem razpisne dokumentacije, sodelovanjem pri oblikovanju meril in pogojev, sodelovanjem v strokovni komisiji);
 • vodenje in izvedba postopka konkurenčnega dialoga oziroma postopka s pogajanji v primerih, ko je to glede na vsebino in predmet javno-zasebnega partnerstva smotrno;
 • vodenje odpiranja ponudb oz. vlog prispelih na javni razpis;
 • sodelovanje v postopku pregleda in vrednotenja prispelih ponudb oz. vlog;
 • priprava osnutka poročila po končanem pregledu in vrednotenju prispelih ponudb oz. vlog;
 • priprava osnutka akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva;
 • pravno svetovanje v morebitnem pritožbenem postopku, ki teče zoper akt o izbiri;
 • priprava osnutka pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in sodelovanje v postopku njene uskladitve, ter pripravi pogodb, dogovorjenih na podlagi te pogodbe;
 • drugo pravno in poslovno svetovanje, ki ga pred in v postopku sklenitve javno-zasebnega partnerstva potrebuje javni partner ter sodelovanje v vseh postopkih usklajevanj in pogajanj na strani javnega partnerja.

Po sklenitvi javno-zasebnega partnerstva in po podpisu pogodbe lahko izvajamo tudi storitve:

 • pravnega svetovanja na področju izvajanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in sodelovanje pri izvajanju nadzora;
 • pravnega svetovanja v postopkih spreminjanja ali predčasnega prenehanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.

Naročniki

Na podlagi pridobljenih znanj in večletnih izkušenj za naročnike prevzamemo izvedbo celotnega postopka oddaje javnega naročila, javno-zasebnega partnerstva, koncesije, razen postopkov odločanja.

Za naročnike opravimo analizo in raziskavo trga, ki omogoča optimalno pripravo razpisne dokumentacije.

Naročnikom svetujemo pri izbiri primernega postopka javnega naročila glede na predmet javnega naročila, pripravi sklepa o začetku postopka in pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (vključno s svetovanjem pri oblikovanju pogojev in meril). Nudimo celovito administrativno in elektronsko podporo postopkom.

Za naročnike pripravimo objave na portalu Portalu javnih naročil in TED ter pripravo objav in podporo pri uporabi naših ali drugih elektronskih portalov. Nudimo tudi podporo pri vprašanjih ponudnikov ter urejanje odgovorov in dodatnih pojasnil naročnika.

Prav tako naročnikom pomagamo v zezi z zahtevki po informacijah javnega značaja.

Naročnikom svetujemo pri pregledu ponudb, pripravi odločitve o izboru in pripravi pogodbe z izbranim ponudnikom (izvajamo pomožne nabavne dejavnosti v smislu in v okviru omejitev veljavne zakonodaje, kar pomeni izvajanje dejavnosti pri zagotavljanju podpore nabavnim dejavnostim naročnika, zlasti v naslednjih oblikah:

 • tehnična infrastruktura, ki naročniku omogoča oddajo javnih naročil ali sklenitev okvirnih sporazumov za gradnje, blago ali storitve;
 • svetovanje v zvezi z izvajanjem ali načrtovanjem postopkov javnega naročanja;
 • priprava in vodenje postopkov javnega naročanja v imenu in za račun naročnika, v okviru dovoljenih zakonskih omejitev (svetovanje na tem področju).

V primeru revizijskega zahtevka naročnikom svetujemo pri vodenju revizijskega postopka ter pri pripravi odgovora na revizijski zahtevek.

Pripravimo tudi pogodbe, vse upravne in druge potrebne akte ter nadziramo prevzeme in izvajanje pogodb.

Ponudniki

Uspešno sodelujemo pri vseh pripravah ponudb v postopkih javnih naročil, javno zasebnih partnerstev, koncesij in drugih upravnih ali pravnih postopkih.

Ponudnikom, ki menijo, da je razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila v nasprotju z zakonodajo, ki ureja javno naročanje, svetujemo pri vložitvi revizijskega zahtevka na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo ter pripravimo revizijski zahtevek.

Ponudnikom svetujemo pri presoji naročnikove odločitve in svetujemo pri pripravi zahteve za vpogled.

Ponudnikom, ki so prejeli odločitev o oddaji javnega naročila in menijo, da je naročnik z odločitvijo o oddaji javnega naročila ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo in zakonodajo, ki ureja javno naročanje, svetujemo pri pripravi in vložitvi revizijskega zahtevka.

Izobraževanja

Organiziramo in izvajamo izobraževanja s področja javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva, upravnega postopka elektronskega poslovanja in projektnega vodenja.

Obseg izobraževanja prilagodimo specifičnim potrebam strank.

Na področju izobraževanja imamo večletne izkušnje in smo izvedli že preko sto izobraževanj za večje in manjše skupine.

Naša ponudba za izobraževanje predvidoma obsega sledeče storitve:

 • priprava gradiva (PPT prezentacija) glede na želje in potrebe stranke ter ciljno skupino,
 • izvedba seminarja (število ur in predavateljev se določi v dogovoru s stranko),
 • izdaja potrdila o udeležbi, izvedba preizkusa znanja in izdaja potrdil o uspešnosti.

Naši predavatelji teoretično snov podkrepijo s praktičnimi primeri in dejanskimi situacijami iz prakse ter odgovorijo na vsa konkretna vprašanja udeležencev.

Izvajamo tudi delavnice in inštrukcije na delovnem mestu.